Relacje Inwestorskie

Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000901501, udostępnia do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej Dokument Informacyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

(I) Dokument Informacyjny

(II) Załączniki do Dokumentu Informacyjnego